RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Pracownia Projektowa Profil Izabela Frąckiewicz. Administrator przetwarza Dane Osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Danych Osobowych w zakresie działania Pracowni Projektowej Profil a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem pod numerem telefonu +48 693 137 985
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
  1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  1. realizacji umów,
  1. prowadzenia korespondencji w zakresie negocjacji, wyjaśnień, realizacji kontraktów,
  1. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 2 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. upoważnieni pracownicy Administratora;
  1. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług;
  1. podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności: Policja, prokurator;
  1. podmioty współpracujące z Administratorem, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania,
  1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych i do ich usunięcia – prawo do bycia zapomnianym,
  1. prawo do przeniesienia danych osobowych,
  1. prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  1. prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  1. prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  1. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarcie między stronami umowy.